Wat verzeker ik met een BAV verzekering

Beroepsaansprakelijkheid is een aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van een financieel nadeel die uw opdrachtgever lijdt voortvloeiende uit fouten, verzuim, onzorgvuldigheid en dergelijke door u als opdrachtnemer bij de uitoefening van uw beroep. 

Beroepsaansprakelijkheid kan met name ontstaan bij beroepsactiviteiten met een element van advisering, ontwerp, berekening, dienstverlening etc. Een BAV verzekering dekt de zuivere vermogensschade tot aan de verzekerde limiet(en) in geval van beroepsaansprakelijkheid. Tevens biedt deze verzekering vergoeding van;

  • juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
  • wettelijke rente
  • kosten in verband met tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure
  • bereddingskosten
  • schaderegelingskosten
  • kosten van verweer bij alternatieve geschillenbeslechting (niet standaard)
  • reconstructiekosten (niet standaard)

Om risico’s beheersbaar te maken én te houden is het belangrijk en wenselijk om contractueel uw aansprakelijkheidsrisico te limiteren.